Çalışma Alanları

MEDENİ HUKUK :

- Aile hukuku :    Kişiliğin korunması davaları,
                         Velayet/vesayet davaları,
                         Boşanma, ayrılık ve nafaka davaları,
                         Mal rejimleri,  mal paylaşımı davaları,
                         Babalık-nesep  davaları,
                         Evlat edinme,                                                      

- Miras hukuku :   Veraset ilamı,
                           Vasiyet, ölüme bağlı tasarruf, tenkis,
                           Miras sözleşmesinden doğan davalar,
                           Gaiplik,
                           Mirasın reddi,
                           Miras sebebiyle istihkak davası,                                                    

- Eşya hukuku  :   Yabancıların Türkiye’ de Gayrimenkul Edinmesi İşlemleri
                           Ortaklığın giderilmesi,
                           İştira, şuf’ a ve vefa davaları,
                           Tapu iptali ve tescil,
                           İpotek tesisi, rehin hakkı,
                           Kat mülkiyeti davaları,   
                           Bina İzinleri,  Yönetim Planı Hazırlanması   

BORÇLAR HUKUKU  :   

- Sözleşme hukuku :     Her türlü sözleşmenin yapılması,
                                   Sözleşmeden doğan davalar,
                                   Kira-tahliye davaları, Kiralama Hukuku, Kiralama Sözleşmeleri
                                   Tüketici haklarından kaynaklanan davalar                                    

- Haksız fiil davaları :     Trafik kazalarından kaynaklanan maddi- manevi tazminat davaları,     
                                   Hekim kusurundan kaynaklanan  maddi- manevi tazminat davaları,    

CEZA HUKUKU :  

Türk Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu ve ilgili diğer kanun ve mevzuat  çerçevesinde ceza hukuku ihtilaflarının çözümü

İDARE HUKUKU  :       

Her türlü idari işlem ve eyleme karşı İdare Mahkemelerinde ve Danıştay’ da açılacak iptal ve tam yargı davaları, idari para cezalarından kaynaklanan davalar
Disiplin Soruşturmaları, İdari Mercilere Müracaat  Yolları Hakkında Danışmanlık       

VERGİ HUKUKU  :         

Vergi ihtilafları nedeni ile doğan ihtilafların çözümü, vergi cezalarına karşı yapılacak itirazlar, Vergi Mahkemelerinde açılacak davalar , 6183 sayılı Kanundan doğan vergi ihtilafları

TİCARET HUKUKU :

      Ulusal ve Uluslar arası şirketlere danışmanlık  hizmetleri
      Yerli ve Yabancı Şirket kuruluşları
      Şirket Anasözleşmelerinin Hazırlanması
      Sermaye Artırımı ve Genel Kurul İşlemleri
      Şirket Yapılandırmaları
      Şirket Birleşmeleri  ve Devralma işlemleri
      Hisse alım ve hissedarlar sözleşmelerinin hazırlanıp müzakere edilmesi
      Tasfiye İşlemleri
      Rekabet hukuku
      Bankacılık, Sigorta ve Finans Hukuku

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK  HUKUKU  :


-İş Kanunları             : 1475 ve 4857 sayılı İş Kanunu,
                                 212 ve 5953 sayılı Basın-İş Kanunu,
                                 854 sayılı Deniz İş Kanunu ile ilgili davalar
                                 İşyerinin Devri Nedeni İle Ortaya Çıkan İş Hukuku Alanını İlgilendiren İşlemler
                                 İşverenin İş Kanunundan Doğan Sorumlulukları Hakkında Danışmanlık Hizmetleri
                                 İşçi-İşveren İhtilaflarından Kaynaklanan İşçi Alacakları Davaları  
                                   -kıdem tazminatı
                                   -ihbar tazminatı
                                   -fazla çalışma, bayram  ücreti
                                   -izin ücreti
                                   -yeni iş arama izni verilmemesinden kaynaklanan davalar
                                   -ücret alacağı davaları
                                   -işe iade davaları,

-Sendikalar Kanunu :   Grev-Lokavt,
                                  Sendikal Haklar,
                                  Yetki İhtilafları,  

-Sosyal Güvenlik Hukuku :   -Hizmet tesbiti davaları,sigorta başlangıç tesbiti davaları, itibari hizmet davaları
                                         -iş kazasının tesbiti davaları,iş kazasından doğan maddi ve manevitazminat davaları,
                                         -İdari Para Cezaları ile ilgili davalar,
                                         -Maluliyet-yaşlılık-ölüm sigortası ile ilgili davalar
                                                 . Maluliyet tesbiti,
                                                 . Ana-babaya aylık bağlanması
                                                 . Sigortalının eş ve kız çocuklarına bağlanan aylıkların kesilmesi işlemlerinin iptali davaları,
                                                 . Takas-mahsup işlemlerinden kaynaklanan davalar,
                                       -İsteğe bağlı sigortalılık işlemlerinden kaynaklanan davalar,
                                       -Tedavi gideri alacakları ile ilgili davalar, medula uygulamaları ve sağlık sigortası uygulamalarından kaynaklanan davalar,
                                       -Eczane-Optik-Hastane Sözleşmelerinin iptali işlemlerinden kaynaklanan davalar,
                                      -Yersiz ödemeden kaynaklanan davalar,
                                      -6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanunun uygulanmasından doğan ödeme emrinin iptali, haczin kaldırılması ile ilgili davalar,
                                      -Sosyal güvenlik destek priminden kaynaklanan davalar,
                                      -Doğum borçlanması davaları,
                                      -Yurtdışı borçlanması davaları,
                                      -İşyeri tescil işlemlerinden kaynaklanan davalar,
                                      -Türkiye ile Sosyal Güvenlik Sözleşmesi anlaşması bulunan veya bulunmayan ülkelerin Türkiye' de bulunan yabancı uyruklu vatandaşların veya yurtdışında bulunan Türk Vatandaşlarının sorunları ile ilgili ihtilaflardan kaynaklanan (kısa-uzun vadeli) davalar,Yurtdışında ev kadını olarak geçen sürelerin borçlandırılması işlemlerinden kaynaklanan davalar,
                                     - İşveren mevzuatı ile ilgili davalar

İCRA VE İFLAS HUKUKU  :

      -Sorunlu alacakların takibi,
      -Kambiyo senetlerine dayanan alacaklar,    
      -Rehin ve İpoteğin paraya çevrilmesi,
      -İhtiyati haciz ve ihtiyati tedbir uygulamaları,
      -İlama dayalı alacakların tahsili,
      -İflas ve konkordato işlemleri